TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Thông tin công bố TPDN

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
1 Kết quả phát hành ABond APGCH2124001 29/10/2021
2 Kết quả phát hành ABond APGCH2124003 29/10/2021
3 Kết quả phát hành ABond APGCH2123005 29/10/2021
4 Kết quả phát hành ABond APGCH2123007 29/10/2021
5 Kết quả phát hành ABond APGCH2122009 29/10/2021
6 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 02/02/2021
7 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 22/01/2021
8 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 11/01/2021
9 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 18/12/2020
10 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 15/12/2020
11 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 10/12/2020
12 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 26/11/2020
13 Kết quả phát hành gói Ibond 36 24/11/2020
14 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 02/11/2020
15 Kết quả phát hành gói Ibond 35 27/10/2020
16 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 22/10/2020
17 Kết quả phát hành gói Ibond 33 16/10/2020
18 Kết quả phát hành gói Ibond 32 12/10/2020
19 Kết quả phát hành gói Ibond 31 21/09/2020
20 Kết quả phát hành gói Ibond 23 07/09/2020
21 Kết quả phát hành gói Ibond 26 10/08/2020
22 Kết quả phát hành gói Ibond 25 10/08/2020
23 Kết quả phát hành gói Ibond 16 06/08/2020
24 Kết quả phát hành gói Ibond 18 06/08/2020
25 Kết quả phát hành gói Ibond 06 17/07/2020
26 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 16/07/2020
27 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 02/07/2020
28 Kết quả phát hành gói Ibond_2020.13.10 08/06/2020
29 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 29/05/2020
30 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 28/05/2020
31 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 26/05/2020
32 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 11/05/2020
33 CBTT Nghị quyết số 14/2020/IDJ/NQ-HĐQT về việc phát hành gói Trái phiếu Ibond 11/05/2020
34 Kết quả phát hành gói Ibond_2020.11.10 07/05/2020
35 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 04/05/2020
36 Kết quả phát hành gói Ibond_2020.02.10 28/04/2020
37 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 15/04/2020
38 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 07/04/2020
39 Công bố thông tin định kỳ về tình hình phát hành, thanh toán gốc, lãi các gói trái phiếu trong năm 2019 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 31/03/2020
40 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.09.50 19/03/2020
41 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.04.10 09/03/2020
42 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.02.10 11/02/2020
43 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 11/02/2020
44 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 13/01/2020
45 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 13/01/2020
46 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 13/01/2020
47 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 20/12/2019
48 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.01.10 18/12/2019
49 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.09.50 18/12/2019
50 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.08.50 10/12/2019
51 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.03.10 28/11/2019
52 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.01.10 05/08/2019
53 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.02.10 10/07/2019

Pháp lý doanh nghiệp

Pháp lý phát hành

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
1 CBTT IDJH2225001
2 Nghị quyết và Phương án phát hành IDJH2225001
3 CBTT APSH2223003
4 Nghị quyết và Phương án phát hành APSH2223003
5 CBTT APIH2224001
6 Nghị quyết và Phương án phát hành APIH2224001
7 Nghị quyết và Phương án phát hành APGCH 2124014 31/12/2021
8 Nghị quyết và Phương án phát hành APGCH 2124013 31/12/2021
9 CBTT gói Abond APSH2124001 12/11/2021
10 CBTT gói Abond APSH2124003 12/11/2021
11 CBTT gói Abond APGCH2124001 23/07/2021
12 CBTT gói Abond APGCH2124003 23/07/2021
13 CBTT gói Abond APGCH2123005 23/07/2021
14 CBTT gói Abond APGCH2123007 23/07/2021
15 CBTT gói Abond APGCH2122009 23/07/2021
16 CBTT gói Abond APGCH2126011 07/09/2021
17 CBTT gói Abond.AG.H.21.24.003 30/12/2020
18 CBTT gói Abond.AG.H.21.24.001 30/12/2020
19 CBTT gói Abond.AG.H.21.24.002 30/12/2020
20 CBTT gói Abond.AG.H.21.23.003 30/12/2020
21 CBTT gói Abond.AG.H.21.23.004 30/12/2020
22 Nghị quyết và CBTT gói Happybond TSBĐ 3 năm 19/11/2020
23 Nghị quyết và CBTT gói Happybond TSBĐ 2 năm 31/12/2020
24 Nghị quyết và CBTT gói Happybond.H.21.24.004 31/12/2020
25 Nghị quyết và CBTT gói Happybond.H.21.24.003 31/12/2020
26 Nghị quyết và CBTT gói Happybond 15-18% 31/12/2020
27 Nghị quyết và CBTT gói IBond38.H.20.23.030 31/12/2020
28 Nghị quyết và CBTT gói IBond37.H.20.23.029 31/12/2020
29 Nghị quyết và CBTT gói IBond36.H.20.23.028 31/12/2020
30 Nghị quyết và CBTT gói IBond35.H.20.23.027 31/12/2020
31 Nghị quyết và CBTT gói IBond34.H.20.23.026 31/12/2020
32 Nghị quyết và CBTT gói IBond33.H.20.23.025 31/12/2020
33 Nghị quyết và CBTT gói IBond32.H.20.23.024 31/12/2020
34 Nghị quyết và CBTT gói IBond31.H.20.23.023 31/12/2020
35 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.26.10 31/12/2020
36 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.25.10 31/12/2020
37 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.23.20 31/12/2020
38 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.22.20 31/12/2020
39 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.18.10 31/12/2020
40 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.17.10 31/12/2020
41 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.16.10 31/12/2020
42 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.15.10 31/12/2020
43 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.14.10 31/12/2020
44 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.13.10 31/12/2020
45 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.12.10 31/12/2020
46 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.11.10 31/12/2020
47 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.10.10 31/12/2020
48 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.09.10 31/12/2020
49 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.08.10 31/12/2020
50 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.07.10 31/12/2020
51 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.06.10 31/12/2020
52 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.02.10 31/12/2020
53 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.04.10 31/12/2020
54 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.03.10 31/12/2020
55 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.02.10 09/07/2019
56 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.01.10 31/12/2020

Tích lũy đầu tư cùng

APEC FINANCE